agenda

Niets van 19 augustus 2017 tot 1 september 2017.

schoolraad

Wat is de schoolraad (SR)?
De schoolraad is een vertegenwoordiging van ouders van wie een kind op een van de locaties van De Stromen zit. In de raad zitten ouders met een taak zoals de activiteitencommissie, onderwijsaspecten, personele zaken , penningmeester, secretaris en voorzitter. Daarnaast heeft de schoolraad leden zonder portefeuille. Lid word je of door gevraagd te worden door een van de leden of door contact op te nemen met de voorzitter. De activiteitencommissie valt onder de schoolraad. In de schoolraad is de Medezeggenschapsraad vertegenwoordigd.

Wat doet de schoolraad?
Zij vergroot de betrokkenheid van ouders, zodat de school optimaal kan functioneren. De schoolraad bespreekt zaken die leven onder de ouders. Verschillende leden hebben speciale taken en zij adviseren aan de directie over specifieke schoolzaken.

De schoolraad vergadert ongeveer zes keer per jaar over zaken die met de school te maken hebben. Zij geeft adviezen aan de directie over zaken die het reilen en zeilen binnen school aangaan en heeft daarmee een klankbordfunctie. Ouders kunnen altijd contact opnemen met de schoolraad over algemene zaken. Als het onderwerp leerlingbreed speelt, wordt het besproken in de schoolraad.

Ook organiseert de schoolraad jaarlijks samen met leerkrachten de ouderavond. Doel van deze avond is de verantwoording over de uitgaven van het schoolgeld te geven. Daarnaast wordt de kans benut om ouders over een thema te informeren zoals kanjertraining, gezonde voeding, etc.

Ouderbijdragen
De schoolraad beheert de ouderbijdragen. Een keer per jaar ontvangen ouders een factuur om de ouderbijdrage te betalen. Deze ouderbijdrage wordt besteed aan activiteiten die niet tot het onderwijspro­gramma behoren. De activiteitencommissie organiseert vieringen (sint, kerst, Pasen), feesten (plein, verjaardagen leerkrachten) en sport­dagen.

Hoe kunt u de schoolraad bereiken?
Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u de schoolraad op de volgende manieren bereiken:

  • E-mail uw verzoek of suggestie naar srdestromen@scopescholen.nl.
  • Spreek één van de leden aan. De namen en telefoonnummers vindt u achter in de schoolgids.
  • Schrijf uw verzoek of suggestie op en stop uw brief in de gele schoolraadbus die op iedere locatie hangt.
Hoofdgebouw:
Lupinesingel 11, 2403 CM Alphen aan den Rijn
T 0172 - 421 846
destromen@scopescholen.nl


Dependance:
Batenstein 16, 2403 PH Alphen aan den Rijn
T 0172 - 444 500
destromen3@scopescholen.nl

SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders