agenda

Niets van 19 augustus 2017 tot 1 september 2017.

groep 5


Welkom op de pagina van groep 5

img_7013

Hallo.

Welkom op de klassenpagina van groep 5 van de locatie Batenstein. Op deze pagina kunnen jullie dit jaar lezen wat we in groep 5 gedaan hebben of nog zullen gaan doen. Dit jaar heeft de groep 23 kinderen. Op de maandag t/m de donderdag staat meestal meester Johan voor de groep en op de vrijdag zal dat juf Irma zijn.

De start van het schooljaar was natuurlijk voor iedereen heel spannend. Bijna iedereen had weer zin in de start van een nieuw jaar. Een van de kinderen vroeg bijvoorbeeld al aan de meester wanneer zij nu eens huiswerk kreeg. In  de klas begonnen we te vertellen over wat we meegemaakt hadden in de vakantie en waar we allemaal waren geweest. Daarna spraken we over de klassenregels en gingen we lekker aan het werk. Heel spannend was de start in het nieuwe rekenboek van “Alles telt”. Nu na een week zijn we al weer aardig gewend.  

We gaan er met elkaar een fijn en gezellige jaar van maken en hopen weer veel nieuwe dingen te leren.

Mei en Juni  2017

Projectweken relaties en sexualiteit

Week 1:

Deze week hebben we in de klas gewerkt met het thema “Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld.” Op de eerste bijeenkomst hebben we gesproken over onze positieve eigen-schappen. Deze les sloot aan bij een les van de kanjertraining die eerder dit jaar was ge-geven. We begonnen in een kring met een balspel. Als iemand de bal had dan moest hij/zij vanaf de zitplaats in de kring de bal naar ie- mand anders gooien en voor die leerling een compliment benoemen. Degene voor wie de bal bestemd was moest op de juiste manier het compliment ontvangen en de bal naar iemand anders gooien met het bijgevoegde compli-ment. Het mooiste compliment was voor Aimy en werd benoemd door Fabiënne, nl.
“Aimy, jij kan zo mooi  tekenen, ik vind dat er een ware artiest in jou schuilt.”

Na dit spel kreeg iedere leerling een A4-tje met een groot hart erop. Iedereen moest de naam op het hart schrijven en op tafel laten liggen. We gingen nu zoveel mogelijk compli-menten bedenken en noteren op de hartenbladen . Elk kind kreeg op deze manier verschil-lende complimenten op hun blad.

In de tweede les hebben we het gehad over de ideale man en vrouw. Aan de kinderen is een dag ervoor gevraagd om na te denken hoe de ideale man of vrouw er in hun ogen uit zou moeten zien. Ze kwamen met hele goede punten. Zoals er jong uit zien, vrolijk, slank , ge-spierd(mannen)  Vervolgens hebben we gekeken naar foto’s van glossy tijdschriften waarin de mannen en vrouwen zo mooi mogelijk worden weergegeven.
Ook hebben we een filmpje bekeken waaruit bleek dat de beelden uit de glossy tijdschriften niet altijd overeen kwamen met de werkelijkheid. Zo zagen we dat een meisje d.m.v. allerlei fototrucjes en de juiste opmaak er heel anders kwam uit te zien en nauwelijks meer was te herkennen.

Week 2:

Volgens een vastgesteld rooster zouden we in de klas gaan spreken over de geboorte van de kinderen in de klas. Voor wij daarmee zouden starten  hebben we gesproken over de belang-rijkste lichamelijke verschillen tussen jongens en meis- jes en hebben we de verschillende geslachtdelen bij hun naam genoemd en de bijbehorende tekeningen bekeken. Daarna beke-ken we een filmpje met als doel dat de kinderen konden zien hoe de voortplanting, de zwan-gerschap en de geboorte normaliter verlopen.

Daarna hebben we een gesprek gehad over hun eigen geboorte. Sommige kinderen wisten daarvan wel iets te vertellen, maar in veel gevallen niet zo veel. Daarom kregen ze een en-quêteformulier om door een ouder in te laten vullen. Uit deze vragenronde kwam heel veel informatie over hun eigen geboorte en we hebben daar gedurende twee lessen uitgebreid over gesproken, zoals bijv.
– Na hoeveel maanden ben ik geboren?
– Waar ben ik geboren?
– Hoe ging de bevalling?
– Hoe laat ben ik geboren?
– Wie waren erbij?
– Hoeveel woog ik en hoe lang was ik?
– Is er nog iets bijzonders over mijn geboorte te vertellen?
– Werden er nog speciale dingen gegeten na mijn geboorte?

Na deze lessen hebben de kinderen geprobeerd een mooi geboortekaartje van hun geboorte te maken m.b.v. de gegevens van het enquêteblad.

Week 3

Deze week hebben  we het stellingenspel gedaan. Op het digibord kwam een stelling te staan en de kinderen moesten door naar een bepaalde kant in de klas te lopen aangeven of ze het met de spelling eens of oneens waren.
De eerste stelling was: “Schoonhouden of het huishouden doen is echt iets voor meisjes”. Opvallend was dat de meeste kinderen, ook bij de meisjes, het met deze stelling eens waren.
De tweede stelling was: “Gamen is echt iets voor jongens”.  Nadat we bijna drie kwartier over beide stellingen gesproken hadden moesten we met de les stoppen. Heel leuk was dat we op deze manier konden spreken over huisvrouw en huisman, verslavingen, verschillen jongens en meisjes enz. Misschien dat we deze week nog een stelling kunnen bespreken.

Schoolreis 6 juni

Op 6 juni jl. gingen we met de groepen 3 t/m 7 op schoolreis naar Duinrell. Hieronder het  verslag van Anouk:

We gingen naar Duinrell. Het was supergaaf! We stapten de bus in. Het was een eind naar Wassenaar. Tijdens het rijden waren we aan het praten. Het was gezellig. Toen we in Duinrell kwamen gingen we gelijk naar de zweefmolen. Ik durfde eerst niet, maar ben toch gegaan. Oo, wat had ik een lol. Daarna in een klein treintje. Bijna aan het einde was een grot. Het was supermooi. Daarna ging ik met Melody in de Kikkerbaan. Eerst was het eng. Het was zo leuk ik kon niet stoppen. Ik ben ook een keer in de Splash geweest. Omhoog bouwde de spanning zich op. Eenmaal boven was het eng, want je ging daarna heel hard naar beneden. Aaaah! Ik gilde van plezier. Fabienne en gingen naar de botsbootjes. Zij trok bijna het stuur uit de boot. Wat een lol hadden we en o ja, ik viel bijna uit de boot, maar gelukkig werd ik geholpen.

Zwemmen

Het afgelopen jaar hebben we naar het jeugd-WK waterpolo in AquaRijn gekeken. Daarna mochten we een keer genieten van een natte gymles. Dit was erg leuk en zeker voor herha-ling vatbaar! Nu, aan het eind van het schooljaar mochten we nog 4 keer gaan zwemmen.

We zijn al drie keer op vrijdagochtend geweest en donderdag a.s. sluiten we de zwemlessen af en kunnen de kinderen een diploma verdienen. Ze moeten dan laten zien dat ze in de afgelopen weken voldoende vooruitgang geboekt hebben met o.a. de onderdelen snel-zwemmen, synchroonzwemmen en  waterpolo. We hopen dat we deze ingelaste zwemles-sen met veel behaalde diploma’s kunnen afsluiten.

Spreekbeurten

Groep 5 was ook het leerjaar waarin de kinderen voor het eerst te maken kregen met het computerprogramma  PowerPoint. Met dit programma moesten ze eerst kennis maken en daarmee hun spreekbeurt voorbereiden en deze presenteren aan de klas. Wat leuk om te zien dat enkele kinderen die al wisten hoe dit programma werkte, hun kennis konden delen met hun medeleerlingen en hen helpen met hun voorbereiding van hun spreekbeurt.
Wat een afwisseling van onderwerpen. We kregen specialisten voor de klas die van alles wilden vertellen over bijv. de Samojeed, de Tweede Wereldoorlog, de Olympische Spelen, het menselijk lichaam, dansen, de Doberman, Anne Frank enz.  Heel knap was bijv. Dylano die bijna 15 minuten over de Tweede Wereldoorlog vertelde.

Afsluiting
Het schooljaar 2016 -2017 is bijna voorbij. De citotoetsen zijn geweest, alle kinderen  hebben weer AVI gelezen en de meeste kinderen waren in staat een of meerdere niveau’s te stijgen. Dit jaar zijn we voor het eerst gestart met de nieuwe rekenmethode “Alles Telt”. Heel fijn om met boek, werkboek, digibord op een voor ons volwassenen, soms vreemde manier met de rekenstof bezig te zijn.
Ook de rapporten zijn uitgedeeld en alle kinderen gaan over naar groep 6. Er is dit jaar heel hard gewerkt, niet alleen door de kinderen, maar ook door de ouders. Ik denk daarbij bijv. aan de steun bij het maken en leren van het huiswerk. Het helpen voorbereiden van de spreekbeurt. Via deze weg wil ik u ook  danken voor de vele hand-en spandiensten die u voor deze groep hebt verricht. Ik hoop en verwacht dat mijn collega’s van groep 6 op dezelfde positieve wijze zullen worden gesteund.  Juf Irma en meester Johan danken u voor alle positieve contacten die we dit jaar met u mochten hebben.


Maart  en April  2017

Scholendienst zondag 26 maart
Deze gezinsdienst werd gehouden in De Bron.  Het thema in deze dienst waaraan alle klas-sen hard  hebben meegewerkt was ‘Ik help jou’. De dienst werd geleid door jeugdpastor Martijn de Jong.  Martijn kwam in de week die voorafging aan deze dienst even kennismaken in de klas. Martijn vertelde over de verhalen die centraal stonden in deze dienst zoals het verhaal van “De barmhartige Samaritaan” en “Vier mannen en een zieke vriend”. Het was een fijne viering met een toneelstukje, lezingen door kinderen en het zingen van allerlei liedjes die in de weken voorafgaand aan de dienst zijn aangeleerd in de verschillende klassen.

Techniek 11 april

Een week voor de techniekmiddag kregen de kinderen een opdracht om in  het weekend over na te denken.  Meester Johan had een emmer water uit de sloot gehaald.  Het water zag er heel vies uit. De kinderen kregen de opdracht om alleen of in tweetallen na te denken hoe dit water kon worden gezuiverd tot echt drinkwater. (Natuurlijk zouden we dit water niet opdrinken).
De dinsdag daarna mochten ze met hun oplossingen komen. In de klas kregen ze het vieze slootwater en werden allerlei zuiveringsmethoden uitgeprobeerd. Daarna werden voor de klas enkele oplossingen gedemonstreerd. Uiteindelijk bleek de oplossing met zand, grotere en kleinere kiezelstenen en watten de beste zuiveringsmethode. Het was een hele gezellige middag.

Koningssportspelen vrijdag 21 april

Deze dag begon met een heerlijk “Koningsontbijt”.  Daarna werd de groep verdeeld in twee kleinere groepen. Elk groepje moest deze ochtend acht workshops volgen die meestal door ouders werden geleid. Zo waren er de workshops handbal, volleybal, korfbal, voetbal, atle-tiek, bootcamp en Tai-Bo. Het achtste onderdeel was een trefbalspel. Het werd voor de groepen 4 t/m 6 een hele inspannende ochtend waarin de ouders hun uiterste best deden om de kinderen kennis te laten maken met een bepaalde tak van sport. Na deze sportoch-tend werd het spel “Levend ganzenbord”gespeeld op het plein.  Ook nu moest er door de groepen 5 en 6 weer volop worden gerend om als groepje het juiste nummer te vinden en de bijbehorende opdracht uit te voeren. Met een moe maar voldaan gevoel kon iedereen gaan genieten van een fijne vakantie.

Januari en Februari  2017

Op 9 januari startten wij weer na een welverdiende vakantie en wel met tweeëntwintig kinderen na het vertrek van Anne uit onze klas.  Natuurlijk werd er op de eerste schooldag van het jaar uitgebreid over de vrije vakantieweken gesproken met daarin het kerstfeest en de viering van Oud- en Nieuwjaar.
In de eerste weken van het jaar 2017 moest er direct hard worden gewerkt, want eerst moesten de kinderen de tempotoets lezen en daarna kregen ze de moeilijke toets van begrijpend lezen die uit twee delen bestond. Bij elk deel moesten, na het lezen van soms lange teksten, vijfentwintig vragen worden beantwoord. Alle kinderen deden uitstekend hun best. Na deze toetsen kregen de kinderen nog twee spellingtoetsen entwee rekentoetsen.

Naast de bovengenoemde toetsen kregen de kinderen ook te maken met het leren van hun eerste topografietoets. Eerst maakten ze kennis met de provincies van het land met de bijpassende hoofdsteden. Dat was niet eenvoudig de eerste keer. Daarna kregen de kinderen een namenlijst van plaatsen in Nederland. Deze moesten met twee bijpassende kaartjes worden ingeoefend. Bovendien kon gebruik worden gemaakt van een computerprogramma dat door de school is aangeschaft en dat aansluit bij onze methode “Argus Clou”.
Langzamerhand zijn de kinderen enigszins gewend geraakt aan de toetsen en de resultaten worden steeds beter. Met het computerprogramma er bij en de hulp van welwillende ouders om te overhoren zullen de volgende topotoetsen vast en zeker goed worden gemaakt.

“Verbeeld het weer”

Op dinsdag 24 januari kregen wij in de klas bezoek van een echte kunstenares. Haar naam was Els van Kooij. Zij zou een workshop geven over het thema “Verbeeld het weer”.

De achtergrond van de workshop was:  “De kunstenaar als ontdekkingsreiziger.” Nederland was te klein en kunstenaars gingen op zoek naar meer inspiratie. Ze gingen op reis naar vreemde en onbekende landen. Deze landen hadden een andere cultuur, inwoners en gebruiken. Maar ook een heel ander weer en klimaat dan Nederland. Geen regen meer en grijze wolken, maar een heerlijk zonnetje waardoor ze geweldige schilderijen in de buiten-lucht konden maken! En nog steeds genieten we hier van. Samen bekeken we een aantal schilderijen waar dit goed te zien was. Daarna vulden de kinderen in groepjes van drie hun werkblad in. Ze moesten oefenen met tekenen van objecten in simpele lijnen. Dit gebeurde met potlood op de werkbladen. Daarna moesten de kinderen een amulet schilderen van ronde kartonnen vormen en verschillende kleuren. Met elkaar bekeken we de resultaten. Wat een prachtige amuletten zijn er gemaakt en wat waren de kinderen trots op hun werkje en wat waren ze enthousiast  bezig tijdens deze workshop. Door middel van deze kunst uit het buitenland zijn we op ontdekkingsreis geweest en hebben amuletten ‘ontdekt’. De kunstwerkjes werden in de klas opgehangen.


Foto’s van de verjaardag van de juffen en meesters

December

Sint

De meester vertelde dat Sint ook onze school waarschijnlijk zou bezoeken. Dit zou op vijf december plaatsvinden.  Echter hij had het zo druk met het verdelen van de pakjes van alle kinderen en volwassenen dat hij wel wat extra hulp zou kunnen gebruiken. Wij zouden hem daarbij gaan helpen. We trokken lootjes met daarop een wens. Na het trekken van de lootjes zou ieder kind een cadeautje gaan kopen dat op het verlanglijstje stond van een kind uit de klas en dat cadeautje moest ingepakt worden in een heuse surprise. Wat zagen deze surprises er prachtig uit en wat waren er leuke cadeautjes gekocht. Kinderen kregen een mooi potlood, een computer, een prachtig sportveld of zwembad. In de klas deden we een heel spannend ganzenbordspel waarbij elk groepje kruidnootjes kon winnen, maar soms ook moesten betalen. Af en toe kwam de pion op een nummer en dan moest er een opdracht worden uitgevoerd,  zoals het zingen van een Sinterklaasliedje, het maken van een gedicht of werd er een pakje uitgedeeld. Het was een heel leuk feest en superleuk was dat de Sint en Pieten ook in de klas kwamen en nog twee klassencadeau’s overhandigden.

Krav Maga

Op donderdag 15 januari kregen de kinderen een demonstratieles van  Krav Maga. Krav Maga is een verdedigingskunst die zijn oorsprong heeft in Hongarije en verder ontwikkeld is in Israël. In deze les kregen de kinderen tips over hoe je je kunt wapenen tegen iemand die jou aanvalt. Wat kun je zelf doen en wat is het moment waarop je om hulp schreeuwt. En wegloopt.
De kinderen hebben in deze les veel geleerd, bijv. als iemand jou wil slaan, dan maak je met je armen een dakje boven je hoofd om een of meerdere slagen te kunnen afweren. De gymles was vervallen maar in deze les zat volop beweging en de kinderen waren erg enthousiast.

20161215_0926121

 

20161215_110859

20161215_111518

20161215_132648

Afscheid

Deze week is de laatste schoolweek van Anne van der Lede op De Stromen. Je hebt enkele jaren  op deze school gezeten en heel hard gewerkt en nu ga je vertrekken naar Prisma. We vinden het heel jammer dat je de school gaat verlaten en zullen je zeker missen. Tegelijk weten we dat je bij Prisma ook weer keihard zal gaan werken en het daar zeker naar je  zin zult hebben. Succes van alle meesters en juffen!!!!

De maand december staat natuurlijk vooral in het teken van het kerstfeest en de geboorte
van Jezus, de Zoon van God. We  zijn begonnen met Eerste advent en toen werd ook de eerste kaars aangestoken. Ook hadden we in elke groep een kerstlantaarn met vier platen die pasten bij de verhalen van elke adventsweek.  Nu bespreken we de verhalen van de laatste week en wordt het verhaal verteld van de geboorte van Jezus.  Heel bijzonder dat Daan juist deze week een broertje mocht ontvangen, luisterend naar de naam Fin. Van harte gefeliciteerd voor Daan en Sem en natuurlijk de ouders. En natuurlijk heel veel geluk en voorspoed in de toekomst voor jullie allemaal.

De kerstviering houden we dit jaar in de klas  met het zingen van kerstliedjes en het verder vertellen van het kerstevangelie. Ook zullen we een kerstmaaltijd in de klas houden waarbij iedereen voor wat lekkers zorgt. We zullen al het lekkers eerlijk gaan verdelen en zullen gaan genieten van wat we voor elkaar hebben gemaakt. En dan is het kerstvakantie. Meester Johan en juf Irma wensen alle kinderen, ouders en collega’s fijne kerstdagen toe en een zeer voorspoedig Nieuwjaar

November

Verkeersles buiten

Op dinsdag 15 november hebben wij  op ons eigen schoolplein een verkeersles buiten gehad. Alle kinderen van de klas moesten hun eigen fiets meenemen en gedurende een uur moesten zij dingen doen met hun eigen fiets om zo bewuster met verkeersregels om te gaan en om de eigen vaardigheid van de leerlingen te verbeteren. Op het plein was drie keer een parcours uitgezet waar kinderen in groepjes instructie kregen en waar ze een route vol obstakels moesten rijden. Zo moesten ze leren dat bij het afslaan met de fiets,  meer komt kijken dan je stuur snel naar rechts of links gooien. Er werd verteld dat bij een bocht naar links eerst over de linkerschouder moet worden gekeken, daarna wordt goed naar links en rechts gekeken en dat dan pas de linkerarm wordt uitgestoken. Dan pas kan een ruime bocht naar links worden genomen. Bij een bocht naar rechts wordt over de rechterschouder
gekeken, wordt de rechterarm uitgestoken en pas dan wordt een scherpe bocht naar rechts gemaakt.
Bij een ander onderdeel moesten de kinderen slalom rijden, over een soort balk rijden en er weer vanaf rijden. Gelukkig waren er nauwelijks valpartijen. De kinderen deden het uitstekend. Ondanks het slechte weer had iedereen het naar de zin. Fijn dat een aantal ouders deze middag bereid was om  te helpen bij de drie onderdelen. Hartelijk dank daarvoor.

20161115_1343141

 “Natte gymles”

Op donderdag 17 november is groep 5 uitgenodigd voor een “natte gymles’. I.p.v. naar het gymlokaal liepen we met de groep richting zwembad “Aquarijn”.  Het was een cadeautje van het zwembad omdat we enige tijd geleden in het zwembad voor sfeer hadden gezorgd tijdens  EK waterpolo in Aquarijn waar we de wedstrijd Azerbeidjan tegen Kroatië volgden met een oorverdovend lawaai. De groep werd in drie groepjes verdeeld en de groepjes werden in het verder lege zwembad vermaakt met allerlei leuke zwemopdrachten. De kinderen vonden de waterpolowedstrijd die ze zelf speelden tegen andere kinderen uit de klas het leukst, vooral omdat deze wedstrijd werd geleid door een echte waterpolospeler van AZC.  Wat was dit weer een leuk uitstapje en natuurlijk worden ook de begeleidende ouders bedankt voor hun aanwezigheid.

20161117_1112301

20161117_1029261

Oktober

Op donderdagavond 1 september werd de informatieavond gehouden voor de ouders van groep 5. Heel veel ouders waren aanwezig om het werk van de kinderen te bekijken en ook om kennis te maken met de methodes die wij in de groep voor de verschillende vakken gebruiken. Heel leuk dat de kinderen meekwamen om over de methodes iets te vertellen.

Europees Jeugkampioenschap Waterpolo

Op dinsdag 13 september waren de groepen 5 en 6 van De Stromen uitgenodigd om te ko-men kijken bij het EJK Waterpolo dat gehouden werd in zwembad Aquarijn. Na ontvangst in de hal van het zwembad kregen de kinderen een filmpje te zien over Waterpolo. Daarna kre-gen zij  eerst een gastles over “gezonde levensstijl”. In deze les werd gesproken over gezond eetgedrag. Daarna volgde de wedstrijd Kroatië te Azerbeidzjan. De kinderen mochten zelf kiezen welk land ze zouden steunen met hun toejuichingen. Ze kozen voor Kroatië. Dat bleek een juiste keuze te zijn want de uitslag werd 16-1  voor Kroatië. Toen de wedstrijd gespeeld was gingen de kinderen terug naar school en daarna mochten ze naar huis. Het was een leuk
uitstapje om mee te maken.

fb_img_1476106252902

fb_img_1476106273368

Kinderboekenweek 2016

De kinderboekenweek is gestart op woensdag 5 oktober. In de aula startte meester Ad met een vraag. Hij was op zoek naar een cadeautje. Hij had het aan iemand gegeven, maar niemand bleek het cadeautje te hebben. Een heleboel kinderen stonden op om meester Ad te helpen, maar niemand kon het vinden. Meester Ad hoopte dat aan het eind van de kinderboeken-week het cadeautje misschien was gevonden.  Hij vertelde ook over de zwerfboeken.  Aan de kinderen werd gevraagd om boeken mee te nemen die ze niet meer lezen. Ze kunnen de boeken dan plaatsen in een boekenkast op twee plaatsen in de school. Ze mogen dan een ander boek van de plank halen en gratis meenemen mee naar huis. Natuurlijk hopen we dat ook in de komende maanden de hoeveelheid boeken wordt aangevuld, zodat er altijd boe-ken zijn om mee te nemen naar huis en lekker te gaan lezen.
Meester Peter vertelde over het thema van de kinderboekenweek, nl. “Voor Altijd Jong”. In de kinderboekenweek gaat het vooral over opa’s en oma’s die in de boeken allerlei avontu-ren beleven. Meester Peter liet enkele voorbeelden zien. Dank zij de Schoolraad kreeg ook elke groep een bepaald bedrag om boeken rond die thema aan te schaffen. Heel leuk!

De start van de kinderboekenweek werd in de aula afgesloten met het zingen van het lied van de kinderboekenweek. Groep 7 liet een dansje zien dat paste bij dit lied.
In de klas kregen de kinderen de gelegenheid vragen te stellen aan een echte opa. (Meester Johan) Zo werd de vraag gesteld hoe kinderen vroeger op school les kregen en hoe ze waren gekleed. Heel leuk om daar eens met elkaar over te praten. Deze week doen de kinderen nog een knutselopdracht, gaan we spreken over boeken rond dit thema en gaan de kinderen elkaar voorlezen.

 

Hoofdgebouw:
Lupinesingel 11, 2403 CM Alphen aan den Rijn
T 0172 - 421 846
destromen@scopescholen.nl


Dependance:
Batenstein 16, 2403 PH Alphen aan den Rijn
T 0172 - 444 500
destromen3@scopescholen.nl

SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders