agenda

Niets van 19 april 2021 tot 2 mei 2021.

begaafde leerlingen

Beleid met betrekking tot begaafde leerlingen op De Stromen
We vinden het belangrijk dat bij ons op school aandacht is voor leerlingen die meer aankunnen dan het gewone onderwijsaanbod. Ouders worden hiervan in kennis gesteld (b.v. tijdens het rapportgesprek).


Over welke kinderen hebben we het?
Kinderen die meer aankunnen dan het gewone onderwijsaanbod noemen wij op De Stromen begaafde kinderen. Met begaafde kinderen bedoelen we zowel de kinderen die alleen intelligent zijn, maar ook de kinderen die naast hun intelligentie beschikken over een creërend denkvermogen. Deze groep is veel kleiner en behoeft ook een iets andere aanpak.

Kinderen die intelligent zijn hoeven dus niet per definitie ook creatief in hun denken te zijn. Andersom is het vaak wel zo, dat kinderen die creatief zijn in hun denken ook intelligent zijn.

De kenmerken van intelligentie zijn ondermeer een goed geheugen, analytisch denken, logisch redeneren, grote leergierigheid, veel feitenkennis, groot doorzettingsvermogen en goede taakgerichtheid.

Wat sommige kinderen daar nog bij hebben (we spreken dan over 2,5% van het totaal) is dat creërend denkvermogen, wat als kenmerk heeft: het bedenken van ongewone en vaak meerdere oplossingen, divergent denken.

Voor beide groepen leerlingen geldt wel dat de normale lesstof aangepast moet worden en daarnaast uitdaging aangeboden moet worden. Deze aanpassing is nodig om ervoor te zorgen dat kinderen geprikkeld blijven worden om na te denken en zich in te spannen om tot leren te komen.

Als school vinden wij het onze taak om kinderen die meer aankunnen (deels) ander werk te bieden dat tegemoet komt aan hun specifieke wensen en uitdaging biedt. Dit is opgenomen in de reeds bestaande adaptieve werkvormen die we gebruiken in onze lessen.


Hoe signaleren wij deze kinderen?
Voor de signalering van (hoog) begaafde leerlingen in onze school maken wij gebruik van het SiDi 3 protocol. Dit is een gestructureerd signalerings- en diagnoseprotocol voor leerlingen van groep 1 t/m 8. Het bevat instrumenten voor zowel de groepssignalering, de individuele signalering als diagnostiek. Er wordt onderscheid gemaakt tussen groep 1-2 en groep 3-8. Dit SiDi 3 protocol geeft enerzijds veel informatie over kenmerken van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong en (hoog)begaafde kinderen. In SiDi 3 wordt inzicht gegeven in de diverse aspecten en persoonlijkheidskenmerken en intelligenties van kinderen, waarbij tevens de rol van creativiteit in het handelen en in de prestaties wordt meegerekend.

In de praktijk:

Compacten met extra uitdagend werk
Binnen onze school proberen we de leerlingen zoveel mogelijk op hun eigen niveau les te geven. Wanneer de leerkracht merkt dat een leerling meer aan kan, wordt er gekeken naar de mogelijkheid om te  compacten. Compacten is een werkvorm waardoor de basisstof wordt ingekrompen. Hierdoor is er meer tijd voor verrijking. De verrijking kan op verschillende manieren worden ingezet. Elke groep heeft een map met verschillend materiaal waar de leerkracht werk uit kan zoeken. Natuurlijk probeert de leerkracht zoveel mogelijk bij de beleving en het kunnen van het kind te blijven. Het werk dat het kind krijgt kan zijn extra uitdagend rekenen en taal. De zaakvakken worden niet vergeten. Wij hebben diverse projecten waar kinderen uitgedaagd kunnen worden op deze andere vakgebieden.

Op dit moment wordt er in elke klas een gedifferentieerde aanpak aangeboden op het vakgebied rekenen. Voor vakken taal en spelling kan worden gecompact.

Als een kind compact heeft het meer tijd over om ander werk te doen. Om het kind zo te blijven uitdagen hebben wij extra uitdagend werk voor deze kinderen. Soms is dit voor een kind niet genoeg. Om deze kinderen te blijven stimuleren en uit te dagen is er binnen SCOPE scholengroep een bovenschoolse klas gevormd. Om hiervoor aangemeld te worden dient de leerkracht eerst contact op te nemen met de intern begeleider.


Kaleidoscope
Kaleidoscope is een bovenschoolse vorm van begeleiding die de SCOPE scholengroep biedt aan kinderen die (hoog)begaafd zijn. De kinderen die hiervoor in aanmerking komen, komen 1 dagdeel in de week naar de Kaleidoscope. Kaleidoscope heeft op dit moment 4 klassen. Op maandagmorgen leerlingen uit groep 7, dinsdagmorgen uit groep 7/8, op maandagmiddag leerlingen uit groep 6, op dinsdagmiddag leerlingen uit groep 5.

Kaleidoscope is binnen SCOPE scholengroep opgezet met het doel:

 • leerlingen te leren hoe ze kunnen leren;
 • tegemoet te komen aan de behoefte van (hoog)begaafde leerlingen om meer en diepere kennis op te doen over speciale thema’s;
 • de leerlingen uit te dagen op hun niveau;
 • de (hoog)begaafde leerling ruimte te geven voor onderlinge erkenning en herkenning van “ontwikkelingsgelijken”;
 • aandacht te besteden aan sociale en/of emotionele ontwikkeling;
 • de kinderen medeverantwoordelijk te maken voor hun eigen groei
 • zelfinzicht te ontwikkelen met behulp van het portfolioleren

In de Kaleidoscope wordt gewerkt met thema’s en onderwerpen die buiten de aangeboden lesstof liggen. Er wordt dus niet vooruit gelopen op de stof die de kinderen nog moeten krijgen.

Kaleidoscope is gevestigd in een locatie van basisschool De Fontein, De Oude Wereld 52 in Alphen aan den Rijn.

Zie ook de website: www.mikpunt.scopescholen.nl


Klein maar fijn
Bij de kleuters wordt nog niet gesproken over (hoog)begaafdheid, maar hebben we het over kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Voor deze kinderen hebben we naast de uitdagingen binnen de gewone lessen de methode “Klein maar fijn”. Deze methode werkt met thema’s zoals “vogels”, “dino’s” en “onder water”. Zo wordt er bij het thema vogels bijvoorbeeld ingegaan op de kraanvogels en de Japanse cultuur. Binnen ieder thema komen vier verschillende onderdelen aan bod:

 1. letterstad waar de kinderen vooral met taal en letters bezig zijn,
 2. cijferrijk waar rekenen en wiskunde centraal staat,
 3. doeland waar de kinderen vooral kijken doen en bewegen,
 4. en tot slot lijsterbos waar natuur en muziek centraal staan.

De lessen worden aangeboden aan kinderen die hiervoor in aanmerking komen en ze worden gegeven in een klein groepje. Bij de deelnemers aan “Klein maar fijn” tot nu toe hebben we gezien hoeveel deze kinderen al wisten, maar vooral ook hoe de lessen de kinderen prikkelen om verder te denken.

 

Hoofdgebouw:
Lupinesingel 11, 2403 CM Alphen aan den Rijn
T 0172 - 421 846
destromen@scopescholen.nl


Dependance:
Batenstein 16, 2403 PH Alphen aan den Rijn
T 0172 - 444 500
destromen3@scopescholen.nl

SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders