Skip to main content

Sociale veiligheid - Een veilige school

De Stromen is een veilige school. We werken met de Kanjertraining waarbij we de kinderen leren hoe ze op een positieve manier hun gevoelens kunnen uiten en kunnen samen werken. Wij monitoren jaarlijks de sociale veiligheid.

Sociale vaardigheden

De Stromen is een veilige school waar elk kind met plezier naartoe gaat. De school zorgt voor een veilige omgeving voor leerlingen, team en ouders. Als de school wordt binnengelopen ervaart men rust. Alle leerlingen moeten zich veilig voelen op school. We hanteren gedragsregels en afspraken. Onze leerlingen worden betrokken bij het opstellen hiervan. Tevens hebben we een gedragsprotocol waarbij we afspraken hebben gemaakt om pestgedrag te voorkomen. De leerkrachten zorgen voor zichtbaarheid van de regels en afspraken en oefenen met kinderen gewenst en goed gedrag. Op onze school gebruiken we de methode Kanjertraining om kinderen sociale emotionele vaardigheden aan te leren. Het gehele team heeft de training gevolgd van de Kanjertraining en jaarlijks worden de leerkrachtvaardigheden geborgd door er aandacht aan te besteden in onze ritmiek in onze jaarplanning. Jaarlijks meten we de ontwikkelingen op sociale emotionele ontwikkeling en monitoren we de sociale veiligheid door middel van het leerlingvolgsysteem Kanvas. De resultaten worden besproken tijdens de groepsontwikkelbordgesprekken waarbij er plannen worden gemaakt voor de volgende periode. 

Kanjertraining

De Kanjertraining is er speciaal voor kinderen die willen leren meer voor zichzelf op te komen en beter met anderen om te gaan. Sommige kinderen zijn sociaal onhandig of onzeker en hebben wat extra hulp nodig om sociale vaardigheden aan te leren of te verbeteren. Uiteindelijk willen we dat de kinderen van De Stromen zichzelf durven te zijn, zich veilig voelen, hun gevoelens kunnen uiten, zelfvertrouwen hebben, verantwoordelijkheid nemen, respect hebben voor elkaar en voor de leerkracht én dat er niet gepest wordt.

Sociale Veiligheid

Op De Stromen vinden we een veilige omgeving belangrijk. Dit geldt voor kinderen, ouders/verzorgers en ook voor leerkrachten. Daarom heeft SCOPE een beleidsplan ‘sociale veiligheid’ gerealiseerd. Het beleidsplan is weergegeven in een interactieve PDF, een infographic. Deze kunt u onderaan de pagina vinden. Door te klikken op de pictogrammen in de infographic komt u op achterliggende slides met meer informatie over de afspraken m.b.t. Sociale veiligheid binnen SCOPE en onze school. Het doel van sociale veiligheid is om een zo veilig mogelijke ontwikkel-, leer- en werkomgeving te creëren voor kinderen, schoolmedewerkers en ouders/verzorgers. Een leef- en leerklimaat waarin onze medewerkers en onze kinderen zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school. We proberen hierdoor alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten in of binnen de directe omgeving van de school te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen. De onderwijsinspectie ziet toe op dit te voeren beleid, omdat sociale veiligheid, naast onze wens, ook een wettelijke zorgplicht is. Hierboven (meer informatie staat in onze schoolgids) is te lezen welke methoden wij gebruiken binnen het thema sociale veiligheid.

Belangrijke aanspreekpunten rondom sociale veiligheid op onze school zijn:

Directeur: Bas Vernooij

Teamleider locatie Batenstein: Marieke van Staalduinen

Teamleider locatie Lupinesingel: Susanne van Rijthoven

Intern begeleider groep 1 t/m 4: Esther Vos

Intern begeleider groep 5 t/m 8: Gaby van den Berg

Contactpersoon Locatie Batenstein: Annette Keur-van Wifferen

Contactpersoon Locatie Lupinesingel: Mylène Hulskamp-Kalkhoven

Aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld: groep 1 t/m 4: Gaby van den Berg

Aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld groep 5 t/m 8:  Esther Vos