Skip to main content

Medezeggenschap

Op elke school functioneert een medezeggenschapsraad (MR), waarin personeelsleden en ouders samen het beleid van de school bespreken. Zo ook op basisschool De Stromen. De MR bestaat uit twee delen: de oudergeleding en de personeelsgeleding.

In beide geledingen zitten vier leden met stemrecht en adviesrecht die de belangen van de rest van de ouders en personeelsleden behartigen: twee  ouders die gekozen worden door de ouders van locatie Lupinesingel, twee ouders die gekozen worden door de ouders van locatie Batenstein en twee personeelsleden van beide locaties die gekozen worden door hun eigen collega's. Deze acht personen praten en stemmen over beleidsplannen die door de directie worden ingebracht.

Oudergeleding:

Lendl Hupsel-Irion (locatie Lupinesingel)

Thijs Verheij (locatie Batenstein)

Patricia Groot (locatie Batenstein)

Personeelsgeleding:

Mylène van Kalkhoven (locatie Lupinesingel)

Jan Zandstra (locatie Lupinesingel)

Evelien Lekx (locatie Batenstein)

Lobke Buitenhuis (locatie Batenstein)Van beide geledingen (dit wisselt) gaat één lid ook vier keer per jaar naar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) om onze belangen op organisatieniveau te vertegenwoordigen.De MR heeft inspraak in het beleid van de school en heeft dus een belangrijke rol in de koers die de school vaart. Aan de orde komen bijvoorbeeld het onderwijsbeleid van de school, de interne begeleiding, het activiteitenplan en het personeelsbeleid van de school. De MR heeft in principe een controlerend karakter, maar is ook bevoegd beleidsmatige voorstellen te doen.De MR vergadert ongeveer vijf keer per jaar. De vergaderingen worden vooraf aangekondigd en zijn deels openbaar. Je kunt in de vergadering gebruik maken van spreekrecht. Dit kun je aanvragen via mrdestromen@youscope.nl. 

Hieronder vindt u de notulen van de MR: