Skip to main content

Educatief Partnerschap

De ouders zijn hard nodig om van een school een fijne plek te maken. Ouders en school trekken samen op in de ontwikkeling van het kind en zijn samen verantwoordelijk. Openheid en eerlijkheid staan centraal in de gesprekken die er gevoerd worden tussen ouders en school.

Activiteitencommissie (AC)

Op De Stromen hebben we een eventcoördinator die samen met de contactouders uit elke klas de activiteitencommissie vormen. Samen organiseren zij allerlei activiteiten, zoals het sinterklaasfeest, juffen- en meesterdag, het schoolreisje, sport- en spel activiteiten en nog veel meer andere activiteiten. Elke groep heeft een contactouder, die samen de activiteitencommissie vormen. Heeft u interesse in deze commissie? Neemt u dan contact op.

Ouders zijn samen met een paar leerkrachten vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad (MR). De leerkrachten worden geïnformeerd over zaken die het personeel aangaan, voor de ouders gaat het om zaken die gevolgen hebben voor de kinderen. De MR komt eens in de zes weken bij elkaar en praat dan met de directie over allerlei zaken binnen de school. Soms is een advies van de leden nodig, soms een formele instemming. Ouders worden via het jaarverslag geïnformeerd over de activiteiten van de MR; ook zijn de notulen altijd in te zien. U kunt contact opnemen met de MR via het volgende mailadres mrdestromen@scopescholen.nl

Nieuwsbrief

Maandelijks sturen wij via Parro u de nieuwsbrief toe. In de nieuwsbrief staan artikelen over de ontwikkelingen die we als school doormaken, verslagen van onze activiteiten, informatie over personeel, de agenda voor de aankomende twee maanden en informatie vanuit onze externe partners.

Parro

Parro is een app die wij als school gebruiken voor onze oudercommunicatie. Binnen deze app:

  • delen we foto's en informatie vanuit de groep 
  • worden oudergesprekken ingepland 
  • delen we de maandelijkse nieuwsbrief 
  • delen we spoedberichten
  • kunt u als ouder een bericht sturen aan de groepsleerkrachten

Kijkmomenten

We organiseren verschillende keren per jaar kijkmomenten in de groep waarop u als ouder een kijkje in de groep en school kunt nemen. Deze tijden verschillen per groep en per locatie. Op de informatieavond en in onze activiteitenkalender wordt u ingelicht over de exacte data. Van deze momenten.

Startgesprek

We starten elk jaar met de een startgesprek. Dit gesprek wordt gevoerd door het kind (elke groep), ouder en de leerkracht. Het doel van het startgesprek is kennismaken met elkaar en verwachtingen delen met elkaar. Het kind, de ouders en leerkracht leren elkaar zo beter kennen. Dit helpt mee voor de ontwikkeling van de leerling. Om richting aan het gesprek te geven, wordt u vooraf gevraagd om samen met uw kind het ontwikkelbord in te vullen. Zo kunnen we tijdens het gesprek dieper met u ingaan op belangrijke zaken.

Dit gesprek komt voort uit onze handelingsgerichte manier van werken met de methodiek van LeerKRACHT. Wij weten dat de kans dat het goed gaat met een kind op school in grote mate beïnvloed wordt door de wijze waarop school en ouders samenwerken. Wij gaan die samenwerking dan ook graag met u aan!

Rapporten & Ontwikkelgesprekken

De rapportcyclus ziet er bij ons op school als volgt uit: Aan het begin van het schooljaar zullen er eerst de startgesprekken zijn. Hierbij zijn alle ouders en kinderen verplicht om te komen. Vervolgens volgen er twee rapporten in het schooljaar, waarin de ontwikkeling van het kind wordt weergegeven. Na het eerste rapport volgt het eerste ontwikkelgesprek, wat verplicht is voor ouders en kinderen. Na het tweede rapport volgt het tweede ontwikkelgesprek, dat is op vrijwillige basis op initiatief van het kind, de leerkracht of de ouder. U krijgt voorafgaand aan het ontwikkelgesprek een uitnodiging via Parro voor het 10-minutengesprek. Mocht u tussentijds een gesprek willen met de leerkracht, kan dat altijd. U kunt hiervoor de leerkracht mailen of een bericht sturen via Parro.