agenda

Niets van 19 april 2021 tot 2 mei 2021.

verlof en schoolverzuim

Verlof
In onderstaande folder leest wat u moet weten over leerplicht en het aanvragen van verlof.
Wat u moet weten over verlof en leerplicht

Schoolverzuimprotocol
Op onze school hanteren we het schoolverzuimprotocol, omdat we het belangrijk vinden dat alle leerlingen (op tijd) op school zijn.We zijn dan ook extra attent op kinderen die ’s ochtends of ’s middags te laat in de klas komen.
De leerplicht start vanaf de eerste dag van de schoolmaand na de 5e verjaardag tot aan het einde van het schooljaar waarin de leerling 16 jaar wordt of aan het einde van het 12e volledig gevolgde schooljaar. Een schooljaar loopt van 1 augustus tot 1 augustus. De school hanteert de regels voor verlof zoals deze zijn bepaald volgens de wet. Op de website van de gemeente en de school zijn de regels en de formulieren te vinden.
Afspraken die onze school gemaakt heeft: 

  • Leerkrachten registreren verzuim elke ochtend en elke middag en noteren dit in de absentielijst. 
  • Leerkrachten controleren bij de inloop tijdens hun ronde eerst of alle leerlingen aanwezig zijn. 
  • Kinderen die te laat binnenkomen, melden zich bij de leerkracht van de groep om te vertellen wat de reden is van het te laat komen. 
  • Wanneer leerlingen niet op school zijn en er geen ziekmelding is, dan belt de leerkracht de ouder(s) en/of verzorger(s). 
  • Kinderen die te laat komen vallen altijd onder de verantwoordelijkheid van ouders. Dit geldt ook als leerlingen zelfstandig naar school gaan. Hierbij werken we volgens de 3-6- 9 aanpak. Bij drie keer te laat ontvangen de ouders een brief van de locatieleider. Bij zes keer te laat gaat de locatieleider in gesprek met de ouders. Bij negen keer te laat meldt de locatieleider het verzuim aan de leerplichtambtenaar via het formulier Kennisgeving (Vermoedelijk) Ongeoorloofd Verzuim. De ouder(s) en/ of verzorger(s) krijgen via de locatieleider een afschrift van deze melding. 
  • Leerkrachten geven aan de locatieleider aan wanneer er actie ondernomen moet worden richting de ouder(s) en/of verzorger(s) van het kind.
  • Bij langdurig ziekteverzuim (meer dan 2 weken) stelt de school een huiswerk- en/of inhaalplan op en adviseert, indien nodig, over alternatieve onderwijsmogelijkheden. Bij vermoedelijk en veelvuldig ziekteverzuim vindt er een gesprek plaats tussen de locatieleider en de ouders. Indien nodig doet de school een melding van (Vermoedelijk) Ongeoorloofd Verzuim bij de leerplichtambtenaar. De ouder(s) en/of verzorger(s) krijgen via de locatieleider een afschrift van deze melding. 
  • Al het verzuim van uw kind leggen we vast in het digitale leerlingvolgsysteem.

 

Hoofdgebouw:
Lupinesingel 11, 2403 CM Alphen aan den Rijn
T 0172 - 421 846
destromen@scopescholen.nl


Dependance:
Batenstein 16, 2403 PH Alphen aan den Rijn
T 0172 - 444 500
destromen3@scopescholen.nl

SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders