Skip to main content

Een veilige leeromgeving

De Stromen is een veilige school. We werken met de Kanjertraining waarbij we de kinderen leren hoe ze op een positieve manier hun gevoelens kunnen uiten en kunnen samen werken. Wij monitoren jaarlijks de sociale veiligheid.

Sociale vaardigheden

De Stromen is een veilige school waar elk kind met plezier naartoe gaat. De school zorgt voor een veilige omgeving voor leerlingen, team en ouders. Als de school wordt binnengelopen ervaart men rust. Alle leerlingen moeten zich veilig voelen op school. We hanteren gedragsregels en afspraken. Onze leerlingen worden betrokken bij het opstellen hiervan. Tevens hebben we een gedragsprotocol waarbij we afspraken hebben gemaakt om pestgedrag te voorkomen. De leerkrachten zorgen voor zichtbaarheid van de regels en afspraken en oefenen met kinderen gewenst en goed gedrag. Onze school gebruikt het SCOPE-brede protocol voor het gebruik van internet en sociale media. Op onze school gebruiken we de methode Kanjertraining om kinderen sociale emotionele vaardigheden aan te leren. Het gehele team heeft de training gevolgd van de Kanjertraining en jaarlijks worden de leerkrachtvaardigheden geborgd door er aandacht aan te besteden in onze ritmiek in onze jaarplanning. Jaarlijks meten we de ontwikkelingen op sociale emotionele ontwikkeling en monitoren we de sociale veiligheid door middel van het leerlingvolgsysteem Kanvas. De resultaten worden besproken tijdens de groepsontwikkelbordgesprekken waarbij er plannen worden gemaakt voor de volgende periode. 

Kanjertraining

De Kanjertraining is er speciaal voor kinderen die willen leren meer voor zichzelf op te komen en beter met anderen om te gaan. Sommige kinderen zijn sociaal onhandig of onzeker en hebben wat extra hulp nodig om sociale vaardigheden aan te leren of te verbeteren. Uiteindelijk willen we dat de kinderen van De Stromen zichzelf durven te zijn, zich veilig voelen, hun gevoelens kunnen uiten, zelfvertrouwen hebben, verantwoordelijkheid nemen, respect hebben voor elkaar en voor de leerkracht én dat er niet gepest wordt.